DateLogNOAA
Sat12-10-2016 SHBCC Log Plot
Fri12-09-2016 SHBCC Log Plot
Thu12-08-2016 SHBCC Log Plot
Wed12-07-2016 SHBCC Log Plot
Tue12-06-2016 SHBCC Log Plot
Mon12-05-2016 SHBCC Log Plot
Sunday12-04-2016 SHBCC Log Plot
Sat12-03-2016 SHBCC Log Plot
Fri12-02-2016 SHBCC Log Plot
Thu12-01-2016 SHBCC Log Plot
Wed11-30-2016 SHBCC Log Plot
Tue11-29-2016 SHBCC Log Plot
Mon11-28-2016 SHBCC Log Plot
Sunday11-27-2016 SHBCC Log Plot
Sat11-26-2016 SHBCC Log Plot
Fri11-25-2016 SHBCC Log Plot
Thu11-24-2016 SHBCC Log Plot
Wed11-23-2016 SHBCC Log Plot
Tue11-22-2016 SHBCC Log Plot
Mon11-21-2016 SHBCC Log Plot
Sunday11-20-2016 SHBCC Log Plot
Sat11-19-2016 SHBCC Log Plot
Fri11-18-2016 SHBCC Log Plot
Thu11-17-2016 SHBCC Log Plot
Wed11-16-2016 SHBCC Log Plot
Tue11-15-2016 SHBCC Log Plot
Mon11-14-2016 SHBCC Log Plot
Sunday11-13-2016 SHBCC Log Plot
Sat11-12-2016 SHBCC Log Plot
Fri11-11-2016 SHBCC Log Plot
Thu11-10-2016 SHBCC Log Plot
Wed11-09-2016 SHBCC Log Plot
Tue11-08-2016 SHBCC Log Plot
Mon11-07-2016 SHBCC Log Plot
Sunday11-06-2016 SHBCC Log Plot
Sat11-05-2016 SHBCC Log Plot
Fri11-04-2016 SHBCC Log Plot
Thu11-03-2016 SHBCC Log Plot
Wed11-02-2016 SHBCC Log Plot
Tue11-01-2016 SHBCC Log Plot
Mon10-31-2016 SHBCC Log Plot
Sunday10-30-2016 SHBCC Log Plot
Sat10-29-2016 SHBCC Log Plot
Fri10-28-2016 SHBCC Log Plot
Thu10-27-2016 SHBCC Log Plot
Wed10-26-2016 SHBCC Log Plot
Tue10-25-2016 SHBCC Log Plot
Mon10-24-2016 SHBCC Log Plot
Sunday10-23-2016 SHBCC Log Plot
Sat10-22-2016 SHBCC Log Plot
Fri10-21-2016 SHBCC Log Plot
Thu10-20-2016 SHBCC Log Plot
Wed10-19-2016 SHBCC Log Plot
Tue10-18-2016 SHBCC Log Plot
Mon10-17-2016 SHBCC Log Plot
Sunday10-16-2016 SHBCC Log Plot
Sat10-15-2016 SHBCC Log Plot
Fri10-14-2016 SHBCC Log Plot
Thu10-13-2016 SHBCC Log Plot
Wed10-12-2016 SHBCC Log Plot
Tue10-11-2016 SHBCC Log Plot
Mon10-10-2016 SHBCC Log Plot
Sunday10-09-2016 SHBCC Log Plot
Sat10-08-2016 SHBCC Log Plot
Fri10-07-2016 SHBCC Log Plot
Thu10-06-2016 SHBCC Log Plot
Wed10-05-2016 SHBCC Log Plot
Tue10-04-2016 SHBCC Log Plot
Mon10-03-2016 SHBCC Log Plot
Sunday10-02-2016 SHBCC Log Plot
Sat10-01-2016 SHBCC Log Plot
Fri09-30-2016 SHBCC Log Plot
Thu09-29-2016 SHBCC Log Plot
Wed09-28-2016 SHBCC Log Plot
Tue09-27-2016 SHBCC Log Plot
Mon09-26-2016 SHBCC Log Plot
Sunday09-25-2016 SHBCC Log Plot
Sat09-24-2016 SHBCC Log Plot
Fri09-23-2016 SHBCC Log Plot
Thu09-22-2016 SHBCC Log Plot
Wed09-21-2016 SHBCC Log Plot
Tue09-20-2016 SHBCC Log Plot
Mon09-19-2016 SHBCC Log Plot
Sunday09-18-2016 SHBCC Log Plot
Sat09-17-2016 SHBCC Log Plot
Fri09-16-2016 SHBCC Log Plot
Thu09-15-2016 SHBCC Log Plot
Wed09-14-2016 SHBCC Log Plot
Tue09-13-2016 SHBCC Log Plot
Mon09-12-2016 SHBCC Log Plot
Sunday09-11-2016 SHBCC Log Plot
Sat09-10-2016 SHBCC Log Plot
Fri09-09-2016 SHBCC Log Plot
Thu09-08-2016 SHBCC Log Plot
Wed09-07-2016 SHBCC Log Plot
Tue09-06-2016 SHBCC Log Plot
Mon09-05-2016 SHBCC Log Plot
Sunday09-04-2016 SHBCC Log Plot
Sat09-03-2016 SHBCC Log Plot
Fri09-02-2016 SHBCC Log Plot
Thu09-01-2016 SHBCC Log Plot
Wed08-31-2016 SHBCC Log Plot
Tue08-30-2016 SHBCC Log Plot
Mon08-29-2016 SHBCC Log Plot
Sunday08-28-2016 SHBCC Log Plot
Sat08-27-2016 SHBCC Log Plot
Fri08-26-2016 SHBCC Log Plot
Thu08-25-2016 SHBCC Log Plot
Wed08-24-2016 SHBCC Log Plot
Tue08-23-2016 SHBCC Log Plot
Mon08-22-2016 SHBCC Log Plot
Sunday08-21-2016 SHBCC Log Plot
Sat08-20-2016 SHBCC Log Plot
Fri08-19-2016 SHBCC Log Plot
Thu08-18-2016 SHBCC Log Plot
Wed08-17-2016 SHBCC Log Plot
Tue08-16-2016 SHBCC Log Plot
Mon08-15-2016 SHBCC Log Plot
Sunday08-14-2016 SHBCC Log Plot
Sat08-13-2016 SHBCC Log Plot
Fri08-12-2016 SHBCC Log Plot
Thu08-11-2016 SHBCC Log Plot
Wed08-10-2016 SHBCC Log Plot
Tue08-09-2016 SHBCC Log Plot
Mon08-08-2016 SHBCC Log Plot
Sunday08-07-2016 SHBCC Log Plot
Sat08-06-2016 SHBCC Log Plot
Fri08-05-2016 SHBCC Log Plot
Thu08-04-2016 SHBCC Log Plot
Wed08-03-2016 SHBCC Log Plot
Tue08-02-2016 SHBCC Log Plot
Mon08-01-2016 SHBCC Log Plot
Sunday07-31-2016 SHBCC Log Plot
Sat07-30-2016 SHBCC Log Plot
Fri07-29-2016 SHBCC Log Plot
Thu07-28-2016 SHBCC Log Plot
Wed07-27-2016 SHBCC Log Plot
Tue07-26-2016 SHBCC Log Plot
Mon07-25-2016 SHBCC Log Plot
Sunday07-24-2016 SHBCC Log Plot
Sat07-23-2016 SHBCC Log Plot
Fri07-22-2016 SHBCC Log Plot
Thu07-21-2016 SHBCC Log Plot
Wed07-20-2016 SHBCC Log Plot
Tue07-19-2016 SHBCC Log Plot
Mon07-18-2016 SHBCC Log Plot
Sunday07-17-2016 SHBCC Log Plot
Sat07-16-2016 SHBCC Log Plot
Fri07-15-2016 SHBCC Log Plot
Thu07-14-2016 SHBCC Log Plot
Wed07-13-2016 SHBCC Log Plot
Tue07-12-2016 SHBCC Log Plot
Mon07-11-2016 SHBCC Log Plot
Sunday07-10-2016 SHBCC Log Plot
Sat07-09-2016 SHBCC Log Plot
Fri07-08-2016 SHBCC Log Plot
Thu07-07-2016 SHBCC Log Plot
Wed07-06-2016 SHBCC Log Plot
Tue07-05-2016 SHBCC Log Plot
Mon07-04-2016 SHBCC Log Plot
Sunday07-03-2016 SHBCC Log Plot
Sat07-02-2016 SHBCC Log Plot
Fri07-01-2016 SHBCC Log Plot
Thu06-30-2016 SHBCC Log Plot
Wed06-29-2016 SHBCC Log Plot
Tue06-28-2016 SHBCC Log Plot
Mon06-27-2016 SHBCC Log Plot
Sunday06-26-2016 SHBCC Log Plot
Sat06-25-2016 SHBCC Log Plot
Fri06-24-2016 SHBCC Log Plot
Thu06-23-2016 SHBCC Log Plot
Wed06-22-2016 SHBCC Log Plot
Tue06-21-2016 SHBCC Log Plot
Mon06-20-2016 SHBCC Log Plot
Sunday06-19-2016 SHBCC Log Plot
Sat06-18-2016 SHBCC Log Plot
Fri06-17-2016 SHBCC Log Plot
Thu06-16-2016 SHBCC Log Plot
Wed06-15-2016 SHBCC Log Plot
Tue06-14-2016 SHBCC Log Plot
Mon06-13-2016 SHBCC Log Plot
Sunday06-12-2016 SHBCC Log Plot
Sat06-11-2016 SHBCC Log Plot
Fri06-10-2016 SHBCC Log Plot
Thu06-09-2016 SHBCC Log Plot
Wed06-08-2016 SHBCC Log Plot
Tue06-07-2016 SHBCC Log Plot
Mon06-06-2016 SHBCC Log Plot
Sunday06-05-2016 SHBCC Log Plot
Sat06-04-2016 SHBCC Log Plot
Fri06-03-2016 SHBCC Log Plot
Thu06-02-2016 SHBCC Log Plot
Wed06-01-2016 SHBCC Log Plot
Tue05-31-2016 SHBCC Log Plot
Mon05-30-2016 SHBCC Log Plot
Sunday05-29-2016 SHBCC Log Plot
Sat05-28-2016 SHBCC Log Plot
Fri05-27-2016 SHBCC Log Plot
Thu05-26-2016 SHBCC Log Plot
Wed05-25-2016 SHBCC Log Plot
Tue05-24-2016 SHBCC Log Plot
Mon05-23-2016 SHBCC Log Plot
Sunday05-22-2016 SHBCC Log Plot
Sat05-21-2016 SHBCC Log Plot
Fri05-20-2016 SHBCC Log Plot
Thu05-19-2016 SHBCC Log Plot
Wed05-18-2016 SHBCC Log Plot
Tue05-17-2016 SHBCC Log Plot
Mon05-16-2016 SHBCC Log Plot
Sunday05-15-2016 SHBCC Log Plot
Sat05-14-2016 SHBCC Log Plot
Fri05-13-2016 SHBCC Log Plot
Thu05-12-2016 SHBCC Log Plot
Wed05-11-2016 SHBCC Log Plot
Tue05-10-2016 SHBCC Log Plot
Mon05-09-2016 SHBCC Log Plot
Sunday05-08-2016 SHBCC Log Plot
Sat05-07-2016 SHBCC Log Plot
Fri05-06-2016 SHBCC Log Plot
Thu05-05-2016 SHBCC Log Plot
Wed05-04-2016 SHBCC Log Plot
Tue05-03-2016 SHBCC Log Plot
Mon05-02-2016 SHBCC Log Plot
Sunday05-01-2016 SHBCC Log Plot
Sat04-30-2016 SHBCC Log Plot
Fri04-29-2016 SHBCC Log Plot
Thu04-28-2016 SHBCC Log Plot
Wed04-27-2016 SHBCC Log Plot
Tue04-26-2016 SHBCC Log Plot
Mon04-25-2016 SHBCC Log Plot
Sunday04-24-2016 SHBCC Log Plot
Sat04-23-2016 SHBCC Log Plot
Fri04-22-2016 SHBCC Log Plot
Thu04-21-2016 SHBCC Log Plot
Wed04-20-2016 SHBCC Log Plot
Tue04-19-2016 SHBCC Log Plot
Mon04-18-2016 SHBCC Log Plot
Sunday04-17-2016 SHBCC Log Plot
Sat04-16-2016 SHBCC Log Plot
Fri04-15-2016 SHBCC Log Plot
Thu04-14-2016 SHBCC Log Plot
Wed04-13-2016 SHBCC Log Plot
Tue04-12-2016 SHBCC Log Plot
Mon04-11-2016 SHBCC Log Plot
Sunday04-10-2016 SHBCC Log Plot
Sat04-09-2016 SHBCC Log Plot
Fri04-08-2016 SHBCC Log Plot
Thu04-07-2016 SHBCC Log Plot
Wed04-06-2016 SHBCC Log Plot
Tue04-05-2016 SHBCC Log Plot
Mon04-04-2016 SHBCC Log Plot
Sunday04-03-2016 SHBCC Log Plot
Sat04-02-2016 SHBCC Log Plot
Fri04-01-2016 SHBCC Log Plot
Thu03-31-2016 SHBCC Log Plot
Wed03-30-2016 SHBCC Log Plot
Tue03-29-2016 SHBCC Log Plot
Mon03-28-2016 SHBCC Log Plot
Sunday03-27-2016 SHBCC Log Plot
Sat03-26-2016 SHBCC Log Plot
Fri03-25-2016 SHBCC Log Plot
Thu03-24-2016 SHBCC Log Plot
Wed03-23-2016 SHBCC Log Plot
Tue03-22-2016 SHBCC Log Plot
Mon03-21-2016 SHBCC Log Plot
Sunday03-20-2016 SHBCC Log Plot
Sat03-19-2016 SHBCC Log Plot
Fri03-18-2016 SHBCC Log Plot
Thu03-17-2016 SHBCC Log Plot
Wed03-16-2016 SHBCC Log Plot
Tue03-15-2016 SHBCC Log Plot
Mon03-14-2016 SHBCC Log Plot
Sunday03-13-2016 SHBCC Log Plot
Sat03-12-2016 SHBCC Log Plot
Fri03-11-2016 SHBCC Log Plot
Thu03-10-2016 SHBCC Log Plot
Wed03-09-2016 SHBCC Log Plot
Tue03-08-2016 SHBCC Log Plot
Mon03-07-2016 SHBCC Log Plot
Sunday03-06-2016 SHBCC Log Plot
Sat03-05-2016 SHBCC Log Plot
Fri03-04-2016 SHBCC Log Plot
Thu03-03-2016 SHBCC Log Plot
Wed03-02-2016 SHBCC Log Plot
Tue03-01-2016 SHBCC Log Plot
Mon02-29-2016 SHBCC Log Plot
Sunday02-28-2016 SHBCC Log Plot
Sat02-27-2016 SHBCC Log Plot
Fri02-26-2016 SHBCC Log Plot
Thu02-25-2016 SHBCC Log Plot
Wed02-24-2016 SHBCC Log Plot
Tue02-23-2016 SHBCC Log Plot
Mon02-22-2016 SHBCC Log Plot
Sunday02-21-2016 SHBCC Log Plot
Sat02-20-2016 SHBCC Log Plot
Fri02-19-2016 SHBCC Log Plot
Thu02-18-2016 SHBCC Log Plot
Wed02-17-2016 SHBCC Log Plot
Tue02-16-2016 SHBCC Log Plot
Mon02-15-2016 SHBCC Log Plot
Sunday02-14-2016 SHBCC Log Plot
Sat02-13-2016 SHBCC Log Plot
Fri02-12-2016 SHBCC Log Plot
Thu02-11-2016 SHBCC Log Plot
Wed02-10-2016 SHBCC Log Plot
Tue02-09-2016 SHBCC Log Plot
Mon02-08-2016 SHBCC Log Plot
Sunday02-07-2016 SHBCC Log Plot
Sat02-06-2016 SHBCC Log Plot
Fri02-05-2016 SHBCC Log Plot
Thu02-04-2016 SHBCC Log Plot
Wed02-03-2016 SHBCC Log Plot
Tue02-02-2016 SHBCC Log Plot
Mon02-01-2016 SHBCC Log Plot
Sunday01-31-2016 SHBCC Log Plot
Sat01-30-2016 SHBCC Log Plot
Fri01-29-2016 SHBCC Log Plot
Thu01-28-2016 SHBCC Log Plot
Wed01-27-2016 SHBCC Log Plot
Tue01-26-2016 SHBCC Log Plot
Mon01-25-2016 SHBCC Log Plot
Sunday01-24-2016 SHBCC Log Plot
Sat01-23-2016 SHBCC Log Plot
Fri01-22-2016 SHBCC Log Plot
Thu01-21-2016 SHBCC Log Plot
Wed01-20-2016 SHBCC Log Plot
Tue01-19-2016 SHBCC Log Plot
Mon01-18-2016 SHBCC Log Plot
Sunday01-17-2016 SHBCC Log Plot
Sat01-16-2016 SHBCC Log Plot
Fri01-15-2016 SHBCC Log Plot
Thu01-14-2016 SHBCC Log Plot
Wed01-13-2016 SHBCC Log Plot
Tue01-12-2016 SHBCC Log Plot
Mon01-11-2016 SHBCC Log Plot
Sunday01-10-2016 SHBCC Log Plot
Sat01-09-2016 SHBCC Log Plot
Fri01-08-2016 SHBCC Log Plot
Thu01-07-2016 SHBCC Log Plot
Wed01-06-2016 SHBCC Log Plot
Tue01-05-2016 SHBCC Log Plot
Mon01-04-2016 SHBCC Log Plot
Sunday01-03-2016 SHBCC Log Plot
Sat01-02-2016 SHBCC Log Plot
Fri01-01-2016 SHBCC Log Plot