DateLogNOAA
Thu05-26-2016 SHBCC Log Plot
Wed05-25-2016 SHBCC Log Plot
Tue05-24-2016 SHBCC Log Plot
Mon05-23-2016 SHBCC Log Plot
Sunday05-22-2016 SHBCC Log Plot
Sat05-21-2016 SHBCC Log Plot
Fri05-20-2016 SHBCC Log Plot
Thu05-19-2016 SHBCC Log Plot
Wed05-18-2016 SHBCC Log Plot
Tue05-17-2016 SHBCC Log Plot
Mon05-16-2016 SHBCC Log Plot
Sunday05-15-2016 SHBCC Log Plot
Sat05-14-2016 SHBCC Log Plot
Fri05-13-2016 SHBCC Log Plot
Thu05-12-2016 SHBCC Log Plot
Wed05-11-2016 SHBCC Log Plot
Tue05-10-2016 SHBCC Log Plot
Mon05-09-2016 SHBCC Log Plot
Sunday05-08-2016 SHBCC Log Plot
Sat05-07-2016 SHBCC Log Plot
Fri05-06-2016 SHBCC Log Plot
Thu05-05-2016 SHBCC Log Plot
Wed05-04-2016 SHBCC Log Plot
Tue05-03-2016 SHBCC Log Plot
Mon05-02-2016 SHBCC Log Plot
Sunday05-01-2016 SHBCC Log Plot
Sat04-30-2016 SHBCC Log Plot
Fri04-29-2016 SHBCC Log Plot
Thu04-28-2016 SHBCC Log Plot
Wed04-27-2016 SHBCC Log Plot
Tue04-26-2016 SHBCC Log Plot
Mon04-25-2016 SHBCC Log Plot
Sunday04-24-2016 SHBCC Log Plot
Sat04-23-2016 SHBCC Log Plot
Fri04-22-2016 SHBCC Log Plot
Thu04-21-2016 SHBCC Log Plot
Wed04-20-2016 SHBCC Log Plot
Tue04-19-2016 SHBCC Log Plot
Mon04-18-2016 SHBCC Log Plot
Sunday04-17-2016 SHBCC Log Plot
Sat04-16-2016 SHBCC Log Plot
Fri04-15-2016 SHBCC Log Plot
Thu04-14-2016 SHBCC Log Plot
Wed04-13-2016 SHBCC Log Plot
Tue04-12-2016 SHBCC Log Plot
Mon04-11-2016 SHBCC Log Plot
Sunday04-10-2016 SHBCC Log Plot
Sat04-09-2016 SHBCC Log Plot
Fri04-08-2016 SHBCC Log Plot
Thu04-07-2016 SHBCC Log Plot
Wed04-06-2016 SHBCC Log Plot
Tue04-05-2016 SHBCC Log Plot
Mon04-04-2016 SHBCC Log Plot
Sunday04-03-2016 SHBCC Log Plot
Sat04-02-2016 SHBCC Log Plot
Fri04-01-2016 SHBCC Log Plot
Thu03-31-2016 SHBCC Log Plot
Wed03-30-2016 SHBCC Log Plot
Tue03-29-2016 SHBCC Log Plot
Mon03-28-2016 SHBCC Log Plot
Sunday03-27-2016 SHBCC Log Plot
Sat03-26-2016 SHBCC Log Plot
Fri03-25-2016 SHBCC Log Plot
Thu03-24-2016 SHBCC Log Plot
Wed03-23-2016 SHBCC Log Plot
Tue03-22-2016 SHBCC Log Plot
Mon03-21-2016 SHBCC Log Plot
Sunday03-20-2016 SHBCC Log Plot
Sat03-19-2016 SHBCC Log Plot
Fri03-18-2016 SHBCC Log Plot
Thu03-17-2016 SHBCC Log Plot
Wed03-16-2016 SHBCC Log Plot
Tue03-15-2016 SHBCC Log Plot
Mon03-14-2016 SHBCC Log Plot
Sunday03-13-2016 SHBCC Log Plot
Sat03-12-2016 SHBCC Log Plot
Fri03-11-2016 SHBCC Log Plot
Thu03-10-2016 SHBCC Log Plot
Wed03-09-2016 SHBCC Log Plot
Tue03-08-2016 SHBCC Log Plot
Mon03-07-2016 SHBCC Log Plot
Sunday03-06-2016 SHBCC Log Plot
Sat03-05-2016 SHBCC Log Plot
Fri03-04-2016 SHBCC Log Plot
Thu03-03-2016 SHBCC Log Plot
Wed03-02-2016 SHBCC Log Plot
Tue03-01-2016 SHBCC Log Plot
Mon02-29-2016 SHBCC Log Plot
Sunday02-28-2016 SHBCC Log Plot
Sat02-27-2016 SHBCC Log Plot
Fri02-26-2016 SHBCC Log Plot
Thu02-25-2016 SHBCC Log Plot
Wed02-24-2016 SHBCC Log Plot
Tue02-23-2016 SHBCC Log Plot
Mon02-22-2016 SHBCC Log Plot
Sunday02-21-2016 SHBCC Log Plot
Sat02-20-2016 SHBCC Log Plot
Fri02-19-2016 SHBCC Log Plot
Thu02-18-2016 SHBCC Log Plot
Wed02-17-2016 SHBCC Log Plot
Tue02-16-2016 SHBCC Log Plot
Mon02-15-2016 SHBCC Log Plot
Sunday02-14-2016 SHBCC Log Plot
Sat02-13-2016 SHBCC Log Plot
Fri02-12-2016 SHBCC Log Plot
Thu02-11-2016 SHBCC Log Plot
Wed02-10-2016 SHBCC Log Plot
Tue02-09-2016 SHBCC Log Plot
Mon02-08-2016 SHBCC Log Plot
Sunday02-07-2016 SHBCC Log Plot
Sat02-06-2016 SHBCC Log Plot
Fri02-05-2016 SHBCC Log Plot
Thu02-04-2016 SHBCC Log Plot
Wed02-03-2016 SHBCC Log Plot
Tue02-02-2016 SHBCC Log Plot
Mon02-01-2016 SHBCC Log Plot
Sunday01-31-2016 SHBCC Log Plot
Sat01-30-2016 SHBCC Log Plot
Fri01-29-2016 SHBCC Log Plot
Thu01-28-2016 SHBCC Log Plot
Wed01-27-2016 SHBCC Log Plot
Tue01-26-2016 SHBCC Log Plot
Mon01-25-2016 SHBCC Log Plot
Sunday01-24-2016 SHBCC Log Plot
Sat01-23-2016 SHBCC Log Plot
Fri01-22-2016 SHBCC Log Plot
Thu01-21-2016 SHBCC Log Plot
Wed01-20-2016 SHBCC Log Plot
Tue01-19-2016 SHBCC Log Plot
Mon01-18-2016 SHBCC Log Plot
Sunday01-17-2016 SHBCC Log Plot
Sat01-16-2016 SHBCC Log Plot
Fri01-15-2016 SHBCC Log Plot
Thu01-14-2016 SHBCC Log Plot
Wed01-13-2016 SHBCC Log Plot
Tue01-12-2016 SHBCC Log Plot
Mon01-11-2016 SHBCC Log Plot
Sunday01-10-2016 SHBCC Log Plot
Sat01-09-2016 SHBCC Log Plot
Fri01-08-2016 SHBCC Log Plot
Thu01-07-2016 SHBCC Log Plot
Wed01-06-2016 SHBCC Log Plot
Tue01-05-2016 SHBCC Log Plot
Mon01-04-2016 SHBCC Log Plot
Sunday01-03-2016 SHBCC Log Plot
Sat01-02-2016 SHBCC Log Plot
Fri01-01-2016 SHBCC Log Plot