DateLogNOAA
Sat04-29-2017 SHBCC Log Plot
Fri04-28-2017 SHBCC Log Plot
Thu04-27-2017 SHBCC Log Plot
Wed04-26-2017 SHBCC Log Plot
Tue04-25-2017 SHBCC Log Plot
Mon04-24-2017 SHBCC Log Plot
Sunday04-23-2017 SHBCC Log Plot
Sat04-22-2017 SHBCC Log Plot
Fri04-21-2017 SHBCC Log Plot
Thu04-20-2017 SHBCC Log Plot
Wed04-19-2017 SHBCC Log Plot
Tue04-18-2017 SHBCC Log Plot
Mon04-17-2017 SHBCC Log Plot
Sunday04-16-2017 SHBCC Log Plot
Sat04-15-2017 SHBCC Log Plot
Fri04-14-2017 SHBCC Log Plot
Thu04-13-2017 SHBCC Log Plot
Wed04-12-2017 SHBCC Log Plot
Tue04-11-2017 SHBCC Log Plot
Mon04-10-2017 SHBCC Log Plot
Sunday04-09-2017 SHBCC Log Plot
Sat04-08-2017 SHBCC Log Plot
Fri04-07-2017 SHBCC Log Plot
Thu04-06-2017 SHBCC Log Plot
Wed04-05-2017 SHBCC Log Plot
Tue04-04-2017 SHBCC Log Plot
Mon04-03-2017 SHBCC Log Plot
Sunday04-02-2017 SHBCC Log Plot
Sat04-01-2017 SHBCC Log Plot
Fri03-31-2017 SHBCC Log Plot
Thu03-30-2017 SHBCC Log Plot
Wed03-29-2017 SHBCC Log Plot
Tue03-28-2017 SHBCC Log Plot
Mon03-27-2017 SHBCC Log Plot
Sunday03-26-2017 SHBCC Log Plot
Sat03-25-2017 SHBCC Log Plot
Fri03-24-2017 SHBCC Log Plot
Thu03-23-2017 SHBCC Log Plot
Wed03-22-2017 SHBCC Log Plot
Tue03-21-2017 SHBCC Log Plot
Mon03-20-2017 SHBCC Log Plot
Sunday03-19-2017 SHBCC Log Plot
Sat03-18-2017 SHBCC Log Plot
Fri03-17-2017 SHBCC Log Plot
Thu03-16-2017 SHBCC Log Plot
Wed03-15-2017 SHBCC Log Plot
Tue03-14-2017 SHBCC Log Plot
Mon03-13-2017 SHBCC Log Plot
Sunday03-12-2017 SHBCC Log Plot
Sat03-11-2017 SHBCC Log Plot
Fri03-10-2017 SHBCC Log Plot
Thu03-09-2017 SHBCC Log Plot
Wed03-08-2017 SHBCC Log Plot
Tue03-07-2017 SHBCC Log Plot
Mon03-06-2017 SHBCC Log Plot
Sunday03-05-2017 SHBCC Log Plot
Sat03-04-2017 SHBCC Log Plot
Fri03-03-2017 SHBCC Log Plot
Thu03-02-2017 SHBCC Log Plot
Wed03-01-2017 SHBCC Log Plot
Tue02-28-2017 SHBCC Log Plot
Mon02-27-2017 SHBCC Log Plot
Sunday02-26-2017 SHBCC Log Plot
Sat02-25-2017 SHBCC Log Plot
Fri02-24-2017 SHBCC Log Plot
Thu02-23-2017 SHBCC Log Plot
Wed02-22-2017 SHBCC Log Plot
Tue02-21-2017 SHBCC Log Plot
Mon02-20-2017 SHBCC Log Plot
Sunday02-19-2017 SHBCC Log Plot
Sat02-18-2017 SHBCC Log Plot
Fri02-17-2017 SHBCC Log Plot
Thu02-16-2017 SHBCC Log Plot
Wed02-15-2017 SHBCC Log Plot
Tue02-14-2017 SHBCC Log Plot
Mon02-13-2017 SHBCC Log Plot
Sunday02-12-2017 SHBCC Log Plot
Sat02-11-2017 SHBCC Log Plot
Fri02-10-2017 SHBCC Log Plot
Thu02-09-2017 SHBCC Log Plot
Wed02-08-2017 SHBCC Log Plot
Tue02-07-2017 SHBCC Log Plot
Mon02-06-2017 SHBCC Log Plot
Sunday02-05-2017 SHBCC Log Plot
Sat02-04-2017 SHBCC Log Plot
Fri02-03-2017 SHBCC Log Plot
Thu02-02-2017 SHBCC Log Plot
Wed02-01-2017 SHBCC Log Plot
Tue01-31-2017 SHBCC Log Plot
Mon01-30-2017 SHBCC Log Plot
Sunday01-29-2017 SHBCC Log Plot
Sat01-28-2017 SHBCC Log Plot
Fri01-27-2017 SHBCC Log Plot
Thu01-26-2017 SHBCC Log Plot
Wed01-25-2017 SHBCC Log Plot
Tue01-24-2017 SHBCC Log Plot
Mon01-23-2017 SHBCC Log Plot
Sunday01-22-2017 SHBCC Log Plot
Sat01-21-2017 SHBCC Log Plot
Fri01-20-2017 SHBCC Log Plot
Thu01-19-2017 SHBCC Log Plot
Wed01-18-2017 SHBCC Log Plot
Tue01-17-2017 SHBCC Log Plot
Mon01-16-2017 SHBCC Log Plot
Sunday01-15-2017 SHBCC Log Plot
Sat01-14-2017 SHBCC Log Plot
Fri01-13-2017 SHBCC Log Plot
Thu01-12-2017 SHBCC Log Plot
Wed01-11-2017 SHBCC Log Plot
Tue01-10-2017 SHBCC Log Plot
Mon01-09-2017 SHBCC Log Plot
Sunday01-08-2017 SHBCC Log Plot
Sat01-07-2017 SHBCC Log Plot
Fri01-06-2017 SHBCC Log Plot
Thu01-05-2017 SHBCC Log Plot
Wed01-04-2017 SHBCC Log Plot
Tue01-03-2017 SHBCC Log Plot
Mon01-02-2017 SHBCC Log Plot
Sunday01-01-2017 SHBCC Log Plot