DateLogNOAA
Thu12-31-2015 SHBCC Log Plot
Wed12-30-2015 SHBCC Log Plot
Tue12-29-2015 SHBCC Log Plot
Mon12-28-2015 SHBCC Log Plot
Sunday12-27-2015 SHBCC Log Plot
Sat12-26-2015 SHBCC Log Plot
Fri12-25-2015 SHBCC Log Plot
Thu12-24-2015 SHBCC Log Plot
Wed12-23-2015 SHBCC Log Plot
Tue12-22-2015 SHBCC Log Plot
Mon12-21-2015 SHBCC Log Plot
Sunday12-20-2015 SHBCC Log Plot
Sat12-19-2015 SHBCC Log Plot
Fri12-18-2015 SHBCC Log Plot
Thu12-17-2015 SHBCC Log Plot
Wed12-16-2015 SHBCC Log Plot
Tue12-15-2015 SHBCC Log Plot
Mon12-14-2015 SHBCC Log Plot
Sunday12-13-2015 SHBCC Log Plot
Sat12-12-2015 SHBCC Log Plot
Fri12-11-2015 SHBCC Log Plot
Thu12-10-2015 SHBCC Log Plot
Wed12-09-2015 SHBCC Log Plot
Tue12-08-2015 SHBCC Log Plot
Mon12-07-2015 SHBCC Log Plot
Sunday12-06-2015 SHBCC Log Plot
Sat12-05-2015 SHBCC Log Plot
Fri12-04-2015 SHBCC Log Plot
Thu12-03-2015 SHBCC Log Plot
Wed12-02-2015 SHBCC Log Plot
Tue12-01-2015 SHBCC Log Plot
Mon11-30-2015 SHBCC Log Plot
Sunday11-29-2015 SHBCC Log Plot
Sat11-28-2015 SHBCC Log Plot
Fri11-27-2015 SHBCC Log Plot
Thu11-26-2015 SHBCC Log Plot
Wed11-25-2015 SHBCC Log Plot
Tue11-24-2015 SHBCC Log Plot
Mon11-23-2015 SHBCC Log Plot
Sunday11-22-2015 SHBCC Log Plot
Sat11-21-2015 SHBCC Log Plot
Fri11-20-2015 SHBCC Log Plot
Thu11-19-2015 SHBCC Log Plot
Wed11-18-2015 SHBCC Log Plot
Tue11-17-2015 SHBCC Log Plot
Mon11-16-2015 SHBCC Log Plot
Sunday11-15-2015 SHBCC Log Plot
Sat11-14-2015 SHBCC Log Plot
Fri11-13-2015 SHBCC Log Plot
Thu11-12-2015 SHBCC Log Plot
Wed11-11-2015 SHBCC Log Plot
Tue11-10-2015 SHBCC Log Plot
Mon11-09-2015 SHBCC Log Plot
Sunday11-08-2015 SHBCC Log Plot
Sat11-07-2015 SHBCC Log Plot
Fri11-06-2015 SHBCC Log Plot
Thu11-05-2015 SHBCC Log Plot
Wed11-04-2015 SHBCC Log Plot
Tue11-03-2015 SHBCC Log Plot
Mon11-02-2015 SHBCC Log Plot
Sunday11-01-2015 SHBCC Log Plot
Sat10-31-2015 SHBCC Log Plot
Fri10-30-2015 SHBCC Log Plot
Thu10-29-2015 SHBCC Log Plot
Wed10-28-2015 SHBCC Log Plot
Tue10-27-2015 SHBCC Log Plot
Mon10-26-2015 SHBCC Log Plot
Sunday10-25-2015 SHBCC Log Plot
Sat10-24-2015 SHBCC Log Plot
Fri10-23-2015 SHBCC Log Plot
Thu10-22-2015 SHBCC Log Plot
Wed10-21-2015 SHBCC Log Plot
Tue10-20-2015 SHBCC Log Plot
Mon10-19-2015 SHBCC Log Plot
Sunday10-18-2015 SHBCC Log Plot
Sat10-17-2015 SHBCC Log Plot
Fri10-16-2015 SHBCC Log Plot
Thu10-15-2015 SHBCC Log Plot
Wed10-14-2015 SHBCC Log Plot
Tue10-13-2015 SHBCC Log Plot
Mon10-12-2015 SHBCC Log Plot
Sunday10-11-2015 SHBCC Log Plot
Sat10-10-2015 SHBCC Log Plot
Fri10-09-2015 SHBCC Log Plot
Thu10-08-2015 SHBCC Log Plot
Wed10-07-2015 SHBCC Log Plot
Tue10-06-2015 SHBCC Log Plot
Mon10-05-2015 SHBCC Log Plot
Sunday10-04-2015 SHBCC Log Plot
Sat10-03-2015 SHBCC Log Plot
Fri10-02-2015 SHBCC Log Plot
Thu10-01-2015 SHBCC Log Plot
Wed09-30-2015 SHBCC Log Plot
Tue09-29-2015 SHBCC Log Plot
Mon09-28-2015 SHBCC Log Plot
Sunday09-27-2015 SHBCC Log Plot
Sat09-26-2015 SHBCC Log Plot
Fri09-25-2015 SHBCC Log Plot
Thu09-24-2015 SHBCC Log Plot
Wed09-23-2015 SHBCC Log Plot
Tue09-22-2015 SHBCC Log Plot
Mon09-21-2015 SHBCC Log Plot
Sunday09-20-2015 SHBCC Log Plot
Sat09-19-2015 SHBCC Log Plot
Fri09-18-2015 SHBCC Log Plot
Thu09-17-2015 SHBCC Log Plot
Wed09-16-2015 SHBCC Log Plot
Tue09-15-2015 SHBCC Log Plot
Mon09-14-2015 SHBCC Log Plot
Sunday09-13-2015 SHBCC Log Plot
Sat09-12-2015 SHBCC Log Plot
Fri09-11-2015 SHBCC Log Plot
Thu09-10-2015 SHBCC Log Plot
Wed09-09-2015 SHBCC Log Plot
Tue09-08-2015 SHBCC Log Plot
Mon09-07-2015 SHBCC Log Plot
Sunday09-06-2015 SHBCC Log Plot
Sat09-05-2015 SHBCC Log Plot
Fri09-04-2015 SHBCC Log Plot
Thu09-03-2015 SHBCC Log Plot
Wed09-02-2015 SHBCC Log Plot
Tue09-01-2015 SHBCC Log Plot
Mon08-31-2015 SHBCC Log Plot
Sunday08-30-2015 SHBCC Log Plot
Sat08-29-2015 SHBCC Log Plot
Fri08-28-2015 SHBCC Log Plot
Thu08-27-2015 SHBCC Log Plot
Wed08-26-2015 SHBCC Log Plot
Tue08-25-2015 SHBCC Log Plot
Mon08-24-2015 SHBCC Log Plot
Sunday08-23-2015 SHBCC Log Plot
Sat08-22-2015 SHBCC Log Plot
Fri08-21-2015 SHBCC Log Plot
Thu08-20-2015 SHBCC Log Plot
Wed08-19-2015 SHBCC Log Plot
Tue08-18-2015 SHBCC Log Plot
Mon08-17-2015 SHBCC Log Plot
Sunday08-16-2015 SHBCC Log Plot
Sat08-15-2015 SHBCC Log Plot
Fri08-14-2015 SHBCC Log Plot
Thu08-13-2015 SHBCC Log Plot
Wed08-12-2015 SHBCC Log Plot
Tue08-11-2015 SHBCC Log Plot
Mon08-10-2015 SHBCC Log Plot
Sunday08-09-2015 SHBCC Log Plot
Sat08-08-2015 SHBCC Log Plot
Fri08-07-2015 SHBCC Log Plot
Thu08-06-2015 SHBCC Log Plot
Wed08-05-2015 SHBCC Log Plot
Tue08-04-2015 SHBCC Log Plot
Mon08-03-2015 SHBCC Log Plot
Sunday08-02-2015 SHBCC Log Plot
Sat08-01-2015 SHBCC Log Plot
Fri07-31-2015 SHBCC Log Plot
Thu07-30-2015 SHBCC Log Plot
Wed07-29-2015 SHBCC Log Plot
Tue07-28-2015 SHBCC Log Plot
Mon07-27-2015 SHBCC Log Plot
Sunday07-26-2015 SHBCC Log Plot
Sat07-25-2015 SHBCC Log Plot
Fri07-24-2015 SHBCC Log Plot
Thu07-23-2015 SHBCC Log Plot
Wed07-22-2015 SHBCC Log Plot
Tue07-21-2015 SHBCC Log Plot
Mon07-20-2015 SHBCC Log Plot
Sunday07-19-2015 SHBCC Log Plot
Sat07-18-2015 SHBCC Log Plot
Fri07-17-2015 SHBCC Log Plot
Thu07-16-2015 SHBCC Log Plot
Wed07-15-2015 SHBCC Log Plot
Tue07-14-2015 SHBCC Log Plot
Mon07-13-2015 SHBCC Log Plot
Sunday07-12-2015 SHBCC Log Plot
Sat07-11-2015 SHBCC Log Plot
Fri07-10-2015 SHBCC Log Plot
Thu07-09-2015 SHBCC Log Plot
Wed07-08-2015 SHBCC Log Plot
Tue07-07-2015 SHBCC Log Plot
Mon07-06-2015 SHBCC Log Plot
Sunday07-05-2015 SHBCC Log Plot
Sat07-04-2015 SHBCC Log Plot
Fri07-03-2015 SHBCC Log Plot
Thu07-02-2015 SHBCC Log Plot
Wed07-01-2015 SHBCC Log Plot
Tue06-30-2015 SHBCC Log Plot
Mon06-29-2015 SHBCC Log Plot
Sunday06-28-2015 SHBCC Log Plot
Sat06-27-2015 SHBCC Log Plot
Fri06-26-2015 SHBCC Log Plot
Thu06-25-2015 SHBCC Log Plot
Wed06-24-2015 SHBCC Log Plot
Tue06-23-2015 SHBCC Log Plot
Mon06-22-2015 SHBCC Log Plot
Sunday06-21-2015 SHBCC Log Plot
Sat06-20-2015 SHBCC Log Plot
Fri06-19-2015 SHBCC Log Plot
Thu06-18-2015 SHBCC Log Plot
Wed06-17-2015 SHBCC Log Plot
Tue06-16-2015 SHBCC Log Plot
Mon06-15-2015 SHBCC Log Plot
Sunday06-14-2015 SHBCC Log Plot
Sat06-13-2015 SHBCC Log Plot
Fri06-12-2015 SHBCC Log Plot
Thu06-11-2015 SHBCC Log Plot
Wed06-10-2015 SHBCC Log Plot
Tue06-09-2015 SHBCC Log Plot
Mon06-08-2015 SHBCC Log Plot
Sunday06-07-2015 SHBCC Log Plot
Sat06-06-2015 SHBCC Log Plot
Fri06-05-2015 SHBCC Log Plot
Thu06-04-2015 SHBCC Log Plot
Wed06-03-2015 SHBCC Log Plot
Tue06-02-2015 SHBCC Log Plot
Mon06-01-2015 SHBCC Log Plot
Sunday05-31-2015 SHBCC Log Plot
Sat05-30-2015 SHBCC Log Plot
Fri05-29-2015 SHBCC Log Plot
Thu05-28-2015 SHBCC Log Plot
Wed05-27-2015 SHBCC Log Plot
Tue05-26-2015 SHBCC Log Plot
Mon05-25-2015 SHBCC Log Plot
Sunday05-24-2015 SHBCC Log Plot
Sat05-23-2015 SHBCC Log Plot
Fri05-22-2015 SHBCC Log Plot
Thu05-21-2015 SHBCC Log Plot
Wed05-20-2015 SHBCC Log Plot
Tue05-19-2015 SHBCC Log Plot
Mon05-18-2015 SHBCC Log Plot
Sunday05-17-2015 SHBCC Log Plot
Sat05-16-2015 SHBCC Log Plot
Fri05-15-2015 SHBCC Log Plot
Thu05-14-2015 SHBCC Log Plot
Wed05-13-2015 SHBCC Log Plot
Tue05-12-2015 SHBCC Log Plot
Mon05-11-2015 SHBCC Log Plot
Sunday05-10-2015 SHBCC Log Plot
Sat05-09-2015 SHBCC Log Plot
Fri05-08-2015 SHBCC Log Plot
Thu05-07-2015 SHBCC Log Plot
Wed05-06-2015 SHBCC Log Plot
Tue05-05-2015 SHBCC Log Plot
Mon05-04-2015 SHBCC Log Plot
Sunday05-03-2015 SHBCC Log Plot
Sat05-02-2015 SHBCC Log Plot
Fri05-01-2015 SHBCC Log Plot
Thu04-30-2015 SHBCC Log Plot
Wed04-29-2015 SHBCC Log Plot
Tue04-28-2015 SHBCC Log Plot
Mon04-27-2015 SHBCC Log Plot
Sunday04-26-2015 SHBCC Log Plot
Sat04-25-2015 SHBCC Log Plot
Fri04-24-2015 SHBCC Log Plot
Thu04-23-2015 SHBCC Log Plot
Wed04-22-2015 SHBCC Log Plot
Tue04-21-2015 SHBCC Log Plot
Mon04-20-2015 SHBCC Log Plot
Sunday04-19-2015 SHBCC Log Plot
Sat04-18-2015 SHBCC Log Plot
Fri04-17-2015 SHBCC Log Plot
Thu04-16-2015 SHBCC Log Plot
Wed04-15-2015 SHBCC Log Plot
Tue04-14-2015 SHBCC Log Plot
Mon04-13-2015 SHBCC Log Plot
Sunday04-12-2015 SHBCC Log Plot
Sat04-11-2015 SHBCC Log Plot
Fri04-10-2015 SHBCC Log Plot
Thu04-09-2015 SHBCC Log Plot
Wed04-08-2015 SHBCC Log Plot
Tue04-07-2015 SHBCC Log Plot
Mon04-06-2015 SHBCC Log Plot
Sunday04-05-2015 SHBCC Log Plot
Sat04-04-2015 SHBCC Log Plot
Fri04-03-2015 SHBCC Log Plot
Thu04-02-2015 SHBCC Log Plot
Wed04-01-2015 SHBCC Log Plot
Tue03-31-2015 SHBCC Log Plot
Mon03-30-2015 SHBCC Log Plot
Sunday03-29-2015 SHBCC Log Plot
Sat03-28-2015 SHBCC Log Plot
Fri03-27-2015 SHBCC Log Plot
Thu03-26-2015 SHBCC Log Plot
Wed03-25-2015 SHBCC Log Plot
Tue03-24-2015 SHBCC Log Plot
Mon03-23-2015 SHBCC Log Plot
Sunday03-22-2015 SHBCC Log Plot
Sat03-21-2015 SHBCC Log Plot
Fri03-20-2015 SHBCC Log Plot
Thu03-19-2015 SHBCC Log Plot
Wed03-18-2015 SHBCC Log Plot
Tue03-17-2015 SHBCC Log Plot
Mon03-16-2015 SHBCC Log Plot
Sunday03-15-2015 SHBCC Log Plot
Sat03-14-2015 SHBCC Log Plot
Fri03-13-2015 SHBCC Log Plot
Thu03-12-2015 SHBCC Log Plot
Wed03-11-2015 SHBCC Log Plot
Tue03-10-2015 SHBCC Log Plot
Mon03-09-2015 SHBCC Log Plot
Sunday03-08-2015 SHBCC Log Plot
Sat03-07-2015 SHBCC Log Plot
Fri03-06-2015 SHBCC Log Plot
Thu03-05-2015 SHBCC Log Plot
Wed03-04-2015 SHBCC Log Plot
Tue03-03-2015 SHBCC Log Plot
Mon03-02-2015 SHBCC Log Plot
Sunday03-01-2015 SHBCC Log Plot
Sat02-28-2015 SHBCC Log Plot
Fri02-27-2015 SHBCC Log Plot
Thu02-26-2015 SHBCC Log Plot
Wed02-25-2015 SHBCC Log Plot
Tue02-24-2015 SHBCC Log Plot
Mon02-23-2015 SHBCC Log Plot
Sunday02-22-2015 SHBCC Log Plot
Sat02-21-2015 SHBCC Log Plot
Fri02-20-2015 SHBCC Log Plot
Thu02-19-2015 SHBCC Log Plot
Wed02-18-2015 SHBCC Log Plot
Tue02-17-2015 SHBCC Log Plot
Mon02-16-2015 SHBCC Log Plot
Sunday02-15-2015 SHBCC Log Plot
Sat02-14-2015 SHBCC Log Plot
Fri02-13-2015 SHBCC Log Plot
Thu02-12-2015 SHBCC Log Plot
Wed02-11-2015 SHBCC Log Plot
Tue02-10-2015 SHBCC Log Plot
Mon02-09-2015 SHBCC Log Plot
Sunday02-08-2015 SHBCC Log Plot
Sat02-07-2015 SHBCC Log Plot
Fri02-06-2015 SHBCC Log Plot
Thu02-05-2015 SHBCC Log Plot
Wed02-04-2015 SHBCC Log Plot
Tue02-03-2015 SHBCC Log Plot
Mon02-02-2015 SHBCC Log Plot
Sunday02-01-2015 SHBCC Log Plot
Sat01-31-2015 SHBCC Log Plot
Fri01-30-2015 SHBCC Log Plot
Thu01-29-2015 SHBCC Log Plot
Wed01-28-2015 SHBCC Log Plot
Tue01-27-2015 SHBCC Log Plot
Mon01-26-2015 SHBCC Log Plot
Sunday01-25-2015 SHBCC Log Plot
Sat01-24-2015 SHBCC Log Plot
Fri01-23-2015 SHBCC Log Plot
Thu01-22-2015 SHBCC Log Plot
Wed01-21-2015 SHBCC Log Plot
Tue01-20-2015 SHBCC Log Plot
Mon01-19-2015 SHBCC Log Plot
Sunday01-18-2015 SHBCC Log Plot
Sat01-17-2015 SHBCC Log Plot
Fri01-16-2015 SHBCC Log Plot
Thu01-15-2015 SHBCC Log Plot
Wed01-14-2015 SHBCC Log Plot
Tue01-13-2015 SHBCC Log Plot
Mon01-12-2015 SHBCC Log Plot
Sunday01-11-2015 SHBCC Log Plot
Sat01-10-2015 SHBCC Log Plot
Fri01-09-2015 SHBCC Log Plot
Thu01-08-2015 SHBCC Log Plot
Wed01-07-2015 SHBCC Log Plot
Tue01-06-2015 SHBCC Log Plot
Mon01-05-2015 SHBCC Log Plot
Sunday01-04-2015 SHBCC Log Plot
Sat01-03-2015 SHBCC Log Plot
Fri01-02-2015 SHBCC Log Plot
Thu01-01-2015 SHBCC Log Plot